Nieuws van de Stichting Cultuur en Landschap Trynwâlden

Geslaagde excursie De Klinze op 22 juni

Fryslân Ferbynt is een initiatief om vrijwilligers bij stichtingen en verenigingen in Friesland samen te brengen om ze te bedanken en belangstellenden te laten zien hoe waardevol de inzet van vrijwilligers is. De Trynwâlden telt meerdere stichtingen en verenigingen op het gebied van onder meer cultuur, erfgoed en natuur waaronder Stichting Cultuur en Landschap Trynwâlden (SCLT). Wim Haalboom (SCLT) verwelkomde 22 juni jl. op de Fryslân Ferbynt dag ruim twintig oude en jonge deelnemers en stelt dat de hooggespannen verwachtingen voor de aangeboden excursie naar buitenplaats De Klinze volledig zijn waargemaakt. De gezamenlijke toelichting door Pauline van der Meulen-Baarsma (De Klinze) en Gerhild van Rooij (Galerie Bloemrijk Vertrouwen, bestuurslid CLT) tijdens de wandeling was buitengewoon geslaagd.

Ga naar Trynwalden Online voor het volledige verslag

Excursie naar De Klinze op 22 juni

Voor liefhebbers van cultuur en landschap in de Trynwâlden organiseren wij op zaterdag 22 juni 2024 een excursie op landgoed De Klinze. Die is van 10:30 – 13:30 uur met koffie, nazit en een gezellige lunch. Plaats van vertrek en aankomst: café Moarkswal van Sminiaweg 107 in Aldtsjerk.

Geef u op met een mail naar info@cultuurenlandschap.nl

Interessante artikelen over Staniastate en kerkje Readtsjerk

Ons bestuurslid Gerhild van Rooij heeft prachtige artikelen geschreven over onze excursie in Staniastate; het onderhoud van bomen in dat park. Zij verwijst ook naar Trynwâlden Online voor een interessante artikelen over de lente en het kerkje in Readtsjerk en lenteprikkels.

Landschapsbiografie Trynwâlden voor iedereen in te zien

Een interessant beschrijving van de Trynwâlden is gemaakt door vijf studenten van het Van Hall Instituut. Die Landschapsbiografie is op internet voor iedereen in te zien.

Toekomstvisie Statige parken te koop voor € 15

april 2024

Als u een mooi gedrukt exemplaar op A3 formaat wilt hebben voor € 15, stuur ons dan een mailtje met uw naam en adres. Dat kan naar info@cultuurenlandschap.nl

Nieuwe bestuursleden

april 2024

Andries Tóth en Gerhild van Rooij – beide uit Aldtsjerk – zijn als nieuwe bestuursleden toegetreden. Zij vervangen Elske Zoer en Pieter Willem Louwsma, die inmiddels zijn afgetreden. Welkom Andries en Gerhild!

Nieuws van de werkgroep States en Parken

december 2023

4 december 2023

De toekomstvisie Statige parken is klaar en werd door onze voorzitter Ruud de Jong aangeboden aan wethouder Tytsy Willemsma van de gemeente Tytsjerksteradiel.

november 2023

De Toekomstvisie Statige parken is klaar; die vinden jullie hier op onze website.

We zien grote kansen voor De Klinze (Aldtsjerk), Staniastate en Heemstrastate (Oentsjerk). Ze passen in grotere context van de rijke natuur en het landschap van de Trynwâlden. Wij doen in deze brochure een aanreiking, een suggestie waar kansen liggen voor de toekomst van het erfgoed, de natuur en het landschap. Maar we willen ook iets aanjagen. Een duwtje in de rug van eigenaren, instanties en omwonenden om het samen op te pakken. Laten we met z’n allen de prachtige parken en states in de Trynwâlden behouden en beleven. We houden jullie op de hoogte en houden ons aanbevolen voor al jullie suggesties.

Subsidie voor de Vlinderberm!

juni 2023

Voor ons project Vlinderberm 2023 hebben we onlangs een subsidie toegezegd gekregen van het Iepen Mienskipsfûns van de provincie Friesland. Hiermee willen we o.a. mooie informatieborden gaan plaatsen. Lees hier meer over dit project.

Oud en nieuw bestuur

maart 2023

Op zaterdag 18 maart 2023 hebben we afscheid genomen van Pieter Woudstra en Jakob van der Wal als bestuursleden. Zij hebben een belangrijk aandeel gehad in de oprichting van onze stichting, maar inmiddels is er zoveel op ons pad gekomen, dat zij besloten hebben een stapje terug te doen. We zijn heel blij met onze nieuwe bestuursleden Ruud de Jong en Pieter Willem Louwsma, zij hebben er zin in en brengen ook veel nieuwe inzichten en ervaringen met zich mee!

Nieuw project “States en parken”

oktober 2022

In de Trynwâlden zijn drie prachtige parken aangelegd in het verleden. Elk met hun eigen bijzondere historie. Deze parken zijn in verschillend beheer. Het betreft de volgende parken: Staniastate te Oenkerk, De Klinze te Oudkerk en Heemstrastate te Oenkerk

De Stichting Cultuur en Landschap Trynwâlden zet zich in voor het behoud van dit historisch en landschappelijk erfgoed. Wij willen graag achterhalen hoe het zit met de eigendom situatie van deze parken en of er een visie bestaat voor het beheer. Zo niet, dan willen wij ons graag inzetten voor het ontwikkelen van visies en beheerplannen. Lees hier meer over dit project.

Insecten op het Blommenpaad

Een enthousiaste groep vrijwilligers heeft in 2022 maandelijks tellingen verricht langs het Blommenpaad. U kunt de resultaten hier nalezen in het rapport dat Freek Nijland gemaakt heeft. De tellingen van 2023 zijn in volle gang!

Wij zoeken donateurs!

Wij zitten vol plannen! Kijk maar eens rond op deze website. Maar het uitvoeren daarvan kost tijd, energie en geld. Tijd hebben we en we barsten van de energie! Maar we hebben je steun hard nodig. Voor het draaiende houden van de Stichting en het bereiken van onze doelen zijn we op zoek naar donateurs.

Je kunt je donatie doen via onderstaande link of door de QR code te scannen. Er wordt standaard een bedrag van €5 weergegeven, maar dit kun je naar eigen wens aanpassen. We zijn blij met elke steun!

Scan de code met de Camera App op je telefoon.

Deze QR-code is geldig tot 29 juni 2025.

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=M24MjsJkRz-NNhevtbQVzw

De stichting Cultuur en Landschap Trynwâlden is aangemerkt door de Belastingdienst als ANBI onder ons Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) 862515609. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Stichting Cultuur en Landschap is Mienskipspartner Trynergie.

Heb jij al groene stroom van Trynergie? Trynergie is de energiecoöperatie van de Trynwâlden, gerund door vrijwilligers, waar je 100% duurzame energie kunt krijgen uit je eigen regio!

Trynwâldsters kunnen heel makkelijk overstappen op lokale, groene energie. Dit biedt voordelen voor jou, onze streek en het milieu. Met Mienskipsenergie steun je direct jouw stichting, club of vereniging. Ook als je niet in de Trynwâlden woont kun je bij Trynergie terecht voor groene energie en je bijdrage aan de Stichting Cultuur en Landschap Trynwâlden laten doneren.